Regulamin

REGULAMIN

Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach marki nakort.pl.

nakort.pl – marka, pod którą świadczone są usługi związane z wynajmem kortu i sprzętu tenisowego. Właścicielem marki jest Manager Project Magdalena Sekuła, Prusy 29, 05-660 Warka, NIP: 118-18-43-138, tel. 791-280-289

Klient – osoba korzystająca z usług nakort.pl

Nakiedy – serwis funkcjonujący pod adresem http://nakiedy.pl za pośrednictwem, którego można dokonywać zakupu i rezerwacji usług nakort.pl

Opis usług

Nakort.pl świadczy na rzecz klienta następujące usługi:

 • Wynajem kortu tenisowego w godzinach 700 – 2100 – usługa polega na wynajęciu kortu tenisowego na 60 minut. Usługa rozpoczyna i kończy się o pełnych godzinach.
 • Wynajem sprzętu tenisowego (dwie rakiety, kosz piłek). – usługa polega na wypożyczeniu rakiety i piłek dostosowanych do wieku i umiejętności klienta. Klient odpowiada za uszkodzenia sprzętu w trakcie gry na korcie.
 • Wynajem maszyny do podawania piłek – wynajem maszyny wraz z pilotem i koszem piłek do treningu. Klient odpowiada za uszkodzenia sprzętu w trakcie gry na korcie.

Zasady zakupu i rezerwacji usług

 1. Za pomocą serwisu „nakiedy” klient dokonuje zakupu i rezerwacji następujących usług: wynajem kortu tenisowego w godzinach 7:00 – 21:00, wynajem maszyny do podawania piłek, wynajem rakiet tenisowych wraz z piłkami,
 2. W razie niestawienia się na zarezerwowany kort, płatność za usługę przepada, chyba, że klient dokona anulowania rezerwacji najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem gry za pomocą „nakiedy” i poprosi biuro kortu o wyznaczenie innego terminu. W takim przypadku klient zobowiązany jest wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@nakort.pl, lub zadzwonić na tel. 791-280-289..
 3. Nakort może anulować każdą rezerwację w sytuacji kiedy użytkowanie kortu uniemożliwiają warunki atmosferyczne. W takim przypadku biuro kortu kontaktuje się z klientem, który dokonał rezerwacji proponując inny termin lub zwrot opłaty za rezerwację.
 4. Klient, może złożyć reklamację w stosunku do usług świadczonych przez nakort.pl. Reklamację należy złożyć wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@prusy29.pl. Nakort.pl rozpatruje reklamację w możliwie najszybszym terminie – zwyczajowo nie dłuższym niż w ciągu 7 dni.
 5. Za pośrednictwem strony www.nakort.pl lub w biurze kortu klient może zakupić karnet GOLD lub PLATINUM. Zakres usług oferowanych w ramach poszczególnych karnetów został opisany na stronie www.nakort.pl. Rezerwacje w ramach karnetów dokonywane są telefonicznie pod numerem 791-280-289.

9 zasad korzystania z kortu tenisowego:

 1. Po skończonej grze należy zasiatkować po sobie kort i zostawić porządek: czas gry wynosi 55 minut, 5 minut należy przeznaczyć na przygotowanie kortu dla następnych graczy;
 2. Na korcie można przebywać wyłącznie w obuwiu sportowym;
 3. Korzystający z kortu zobowiązani są do kulturalnego zachowywania się;
 4. Na korcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu;
 5. Na terenie kortu zabrania się jazdy na rolkach, rowerach itp.;
 6. Za uszkodzenia powstałe podczas gry odpowiada klient;
 7. nakort.pl nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie kortu;
 8. nakort.pl nie odpowiada za ewentualne urazy klienta powstałe w trakcie użytkowania kortu;
 9. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry w wyniku zmiany warunków atmosferycznych, każdorazowo podejmuje obsługa nakort.pl

5 zasad korzystania z maszyny do podawania piłek tenisowych:

 1. Korzystając z maszyny do podawania piłek należy używać wyłącznie piłek bezciśnieniowych. Nakort.pl wraz z maszyną udostępnia worek dedykowanych piłek;
 2. W ramach pierwszego wypożyczenia nakort.pl przeprowadza szkolenie z obsługi lub udostępnia instrukcję użytkowania maszyny, z którą należy się bezwzględnie zapoznać.
 3. Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie obsługiwać maszyny;
 4. Za uszkodzenia maszyny podczas jej eksploatacji odpowiada klient.
 5. nakort.pl nie odpowiada za ewentualne urazy klienta powstałe wskutek nie prawidłowej eksploatacji maszyny.

Ochrona danych osobowych:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych jest Manager Project Magdalena Sekuła, Prusy 29, 05-660 Warka, NIP: 118-18-43-138, tel. 791-280-289.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe ?

Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług takich jak wynajem kortu tenisowego. Ponad to dane osobowe są przekazywane do celów marketingowych nakort.pl. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, nadto do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Sposób przekazania danych osobowych ?

Klient przekazuje dane osobowe samodzielnie dokonując rezerwacji kortu za pomocą nakiedy, lub dokonując zakupu usług w biurze kortu (poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:30 – 16:00). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowej realizacji usług nakort.pl.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych ?

 • Imię i Nazwisko – w celu świadczenia usług nakort.pl
 • Adres zamieszkania – w celu świadczenia usług nakort.pl oraz do celów marketingowych;
 • Adres E-mail – w celu świadczenia usług nakort.pl oraz do celów marketingowych;
 • Telefon – w celu świadczenia usług nakort.pl oraz do celów marketingowych;
 • Wizerunek (w postaci zdjęcia, wideo lub audio) – w celu świadczenia usług nakort.pl oraz do celów marketingowych;

Kto jeszcze ma dostęp do przekazanych danych osobowych ?

W celu prawidłowej realizacji usług oraz działalności marketingowej dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów:

 • NAKIEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 15/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDANSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU pod numerem KRS 0000613743, REGON 364245886, NIP 5882417353 z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 000 PLN
 • ComVision Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach, ul.Toszecka 101, 44-100 Gliwice, ujawnioną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowegoprowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr 0000350201, NIP 969-156-67-36, REGON: 241520885, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 zł,
 • GetResponse, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984;
 • Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 60 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wfirma.pl,